ผู้เยี่ยมชม
 165 คน ในวันนี้
 1719 คน ในสัปดาห์นี้
 1719 คน ในเดือนนี้
 22182 คน ในปีนี้
 451919 คนทั้งหมด
3 คน ออนไลน์
 
useronline 10 สมาชิกเยือนล่าสุด
ยังไม่มี สมาชิกมาเยือน
 

เกี่ยวกับเรา

 

รายชื่อคณะกรรมการ ชมรมกล้วยไม้รองเท้านารีแห่งประเทศไทย

 

 

รายชื่อคณะกรรมการ

ตำแหน่ง

คุณกิตติพันธ์   แสงประดับ

ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์

คุณไกรสีห์   อิศรางกูร ณ อยุธยา

ประธานกรรมการ

คุณสมาน   คิดประเสริฐ

รองประธานกรรมการคนที่ 1

คุณเกรียงศักดิ์   คุ้มพันธ์ (เหรัญญิก)

รองประธานกรรมการคนที่ 2

คุณธนกฤต   กิจกุลทอง

เลขานุการ

คุณสุรชาติ   รังสิมาการ

ผู้ช่วยเลขานุการ

คุณอรรณพ   มากสอน

กรรมการและฝ่ายกฎหมาย

คุณบุญเสริม   พุ่มเพลินพิศ

กรรมการ

คุณศุภวิชช์   ปริปุณณานนท์

กรรมการ

คุณภูมิพัฒน์   มีแสง

กรรมการ

คุณสกล   พงษ์ศิริ

กรรมการ

คุณสัมภาษณ์  กูลศรีโรจน์

กรรมการ

คุณเสกสรร   โตวิวัฒน์

กรรมการ

คุณชูชาติ  บุดดีหงส์

กรรมการ

คุณวีรวัชร์   รัฐวงศ์จิรกุล

กรรมการและงานทะเบียน

คุณปิยะสารณ์  มานะจรรยาพงศ์

กรรมการและตัวแทนชมรมฯภาคเหนือ

คุณชาลี   ศรีคงศรี

กรรมการและตัวแทนชมรมฯ ภาคเหนือ

คุณกิตติ   จันทวิสูตร

กรรมการและตัวแทนชมรมฯ ภาคตะวันออก

คุณธนา   พานิช

กรรมการและตัวแทนชมรมฯ ภาคใต้

คุณจำเริญ   พัฒน์แช่ม

กรรมการและตัวแทนชมรมฯ ภาคใต้

คุณชวลิต   เชยกลิ่นเทศ

คุณปัญญา   เจตน์เจริญรักษ์

คุณยงยุทธ   ฉายสุริยะกุล

คุณอรรถชัย   วนะเกียรติกุล

คณะที่ปรึกษา

ดร.สุรวิช   วรรณไกรโรจน์

คุณสมศักดิ์   รักไพบูลย์สมบัติ

คุณรังสรรค์   วีระพันธุ์

คุณธีรพงศ์   ลุทรัพย์อนันต์

ฝ่ายวิชาการ